Oferta

Plan Dnia

Dzieci do zerówki można przyprowadzać od godziny 7:00. Kolejne zajęcia wyznacza ustalony rytm dnia, dzięki któremu dzieci w zerówce czują się bezpieczniej i powie regularność działań, które znają z przedszkola.

Posiłki

Dzieci otrzymują posiłki kolorowe, urozmaicone pod względem składników odżywczych, ciepłe, smaczne i zdrowe. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zapewnić posiłki zgodne z zalecaną dla dziecka dietą np. bezmleczną, bezglutenową, hipoalergiczną. Posiłki są przygotowywane zawsze ze świeżych produktów, bez ulepszaczy i konserwantów.

Godziny posiłków: 8:30- śniadanie 11:30 – obiad 15:00- podwieczorek

Liczebność grup

Stawiamy na kameralne klasy, w których każde dziecko może czuć się zaopiekowane od pierwszej chwili. W zerówce klasa ma maksymalnie 15 osób, dzięki czemu wychowawczyni ma możliwość pracy z uczniami indywidualnie i grupowo.

Metoda Montessori

Od września 2010 roku pracujemy z najmłodszymi uczniami metodą Montessori. Dzięki temu nasze dzieci uczą się poprzez działanie, są samodzielne, przestrzegają reguł, a przy tym potrafią skoncentrować się na powierzonych zadaniach. Dzięki nauce samokontroli żadne działanie nie jest wykonywane pod przymusem, a dzieci są szczęśliwe i wzmacniają swoje talenty.

Bezpieczeństwo i opieka specjalistów

Wejście do budynku jest pod stałym nadzorem pracowników. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci wdrożone zostały procedury odbioru dziecka z zerówki. Dzieci są pod opieką pedagoga szkolnego, który czuwa nad rozwojem właściwych relacji w grupie rówieśniczej. Współpracujemy również z logopedą. Wszyscy nauczyciele i pracownicy przechodzą przypominające szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Świeże powietrze

Staramy się, aby dzieci dużo przebywały na świeżym powietrzu. Do dyspozycji dzieci jest plac szkolny, na którym znajdują się boiska i plac zabaw. Wiemy, że dzieci w tym wieku potrzebują dużo ruchu i aktywności, dlatego w miarę możliwości spędzamy czas na dworze.

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania​


  Od września 2010 roku jako pierwsza szkoła w Gliwicach pracujemy z naszymi najmłodszymi uczniami stosując metodę MONTESSORI. Twórcą tej metody jest Maria Montessori urodzona w 1870 roku w Chariavalle, zmarła w 1952 w Holandii. Była pierwszą kobietą lekarzem we Włoszech. Lekarz ciał, który stał się lekarzem dusz. Stworzyła system wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, nazwany później „Metodą Montessori”. Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dziecka. Pani Montessori przeciwstawiła się ówczesnemu systemowi szkoły, tłumiącemu aktywność dzieci, którego symbolem była szkolna ławka. Uważała, że głównym zadaniem szkoły jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwienie im wszechstronnego rozwoju we wszystkich sferach. Jest to realizowane między innymi przez rozwijanie samodzielności dziecka i wiary w własne siły, wypracowanie postaw posłuszeństwa opartego głównie na samokontroli, a nie na przymusie.
  Głównymi zadaniami pedagogiki Montessori są:
  – uczenie się przez działanie;
  – samodzielność;
  – koncentracja na wykonywanych zadaniach;
  – lekcja ciszy, na której dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych;
  – utrzymywanie porządku;
  – przestrzeganie reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj;
  – obserwacja postępów dziecka przez nauczyciela;
  – indywidualny tok rozwoju każdego dziecka.


  Bardzo ważne wg Montessori jest otoczenie, w którym przebywa dziecko. Powinno ono wspomagać harmonijny rozwój osobowości dziecka. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne dla wszystkich dzieci. Nauczyciel jest pośrednikiem między otoczeniem a dzieckiem, pomagającym mu odkryć rzeczywistość. Głównym hasłem Marii Montessori było „pomóż mi zrobić to samemu”.

  Rozkład dnia:

  W oczekiwaniu na dzieci:

  • zabawy dowolne według zainteresowań, służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę
  • oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych
  • praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza
  • prace porządkowe w sali
  • rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami
  • ćwiczenia poranne

  Śniadanie! 

  Podczas każdego posiłku dzieci uczone są przestrzegania zasad dobrego wychowania, posługiwania się sztućcami, samodzielności. Wyznaczone dzieci pełnią rolę dyżurnych.

  Przed i po każdym posiłku dzieci uczone są wykonywania zabiegów higienicznych w łazience.

  • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  • nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka,
  • organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych,
  • wprowadzanie liter i cyfr, karty pracy,
  • wykonywanie plac plastycznych różnymi technikami,
  • organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności,
  • kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
  • wyciszanie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych – ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe i słuchowe
  • zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne,
  • prace plastyczne inspirowane świętami nietypowymi np. Dzień Dyni, Kota, Górnika
  • nauka piosenek, wierszy

  Obiad!

  • relaks
  • słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej
  • ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna
  • zabawy konstrukcyjne klockami różnego typu
  • dbanie o porządek po skończonej zabawie w sali
  • udział dzieci w zajęciach dodatkowych: ruchowych, umuzykalniających, plastycznych, języka angielskiego
  • zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci
  • spacery i wycieczki – zabawy swobodne i organizowane przez nauczyciela, zabawy na sprzęcie terenowym
  • gry i zabawy ruchowe w salach
  • uczenie przestrzegania zasad bezpiecznego postępowania w budynku szkoły jak i poza nim
  • wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej – czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności
  • zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze

  Podwieczorek!

  • swobodne zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne
  • gry planszowe

  Zapraszamy na indywidualne rozmowy i zwiedzanie naszej szkoły!

  Skip to content