Ogólne zasady rekrutacji

1. Do klas już istniejących uczniowie są przyjmowani na podstawie decyzji zespołu rekrutacyjno-kwalifikacyjnego. 

2. Zespół tworzą nauczyciele: polonista i matematyk, wychowawca klasy, anglista oraz przedstawiciel dyrekcji szkoły. 

3. Zespół decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły na podstawie: – świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego, – oceny stopnia przygotowania kandydata do podjęcia nauki w danej klasie, – obserwacji społecznego funkcjonowania kandydata, – w przypadkach dyskusyjnych na podstawie wywiadu środowiskowego. 

4. Rodzice kandydata składają w sekretariacie szkoły kartę kandydata, po czym w umówionym terminie zgłaszają się z uczniem do szkoły na rozmowę kwalifikacyjną. 

5. Zespół rekrutacyjno-kwalifikacyjny bierze pod uwagę strukturę zespołu klasowego a także może ustalić dodatkowe warunki, które muszą spełniać kandydaci na uczniów. 

6. Z uwagi na ochronę danych osobowych nie umieszczamy list dzieci przyjętych do szkoły. Wszelkie informacje można uzyskać indywidualnie w sekretariacie szkoły!!!

Wymagane dokumenty dla kandydatów do klasy 0 i 1 SP

1.Karta kandydata 

2. Jedno zdjęcie legitymacyjne 

Wymagane dokumenty dla kandydatów do klasy 2 i klas wyższych SP

1.Karta kandydata 

2. Jedno zdjęcie legitymacyjne 

3. Ostatnie świadectwo i ewentualne oceny z pierwszego półrocza

Skip to content