Regulamin Klubu Ucznia Zdolnego

I Społecznej Szkoły Podstawowej

Tytuł Ucznia Zdolnego zdobywa uczeń, który spełnił wskazane w niniejszym regulaminie kryteria.

 1. Warunki ogólne dla ucznia ubiegającego się o tytuł Ucznia Zdolnego z danego przedmiotu
  1. dziecko jest uczniem I Społecznej Szkoły Podstawowej,
  2. uczeń musi uzyskać przynajmniej dobrą ocenę końcoworoczną z danego przedmiotu,
  3. uczeń wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczyciela zadań,
  4. uczeń bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych zgodnych z jego zainteresowaniami,
  5. uczeń może pracować na tytuł Ucznia Zdolnego z wielu przedmiotów jednocześnie.
 2. Osoby odpowiedzialne:
  1. wicedyrektor szkoły (koordynator),
  2. każdy nauczyciel wybranego przedmiotu,
  3. psycholog szkolny (funkcja doradcza).
 3. Procedura zgłoszenia ucznia do Szkolnego Klubu Ucznia Zdolnego:
  1. kandydata do tytułu Ucznia Zdolnego zgłasza koordynatorowi nauczyciel danego przedmiotu,
  2. uczeń jest zobowiązany do zgłoszenia udziału w Szkolnym Klubie Ucznia Zdolnego nauczycielowi przedmiotu na tydzień przed końcem września,
  3. nauczyciel przedmiotu dokonuje zgłoszenia ucznia do 30 września danego roku szkolnego.
 4. Formy pracy:
  1. samodzielna praca ucznia nad wskazanymi przez nauczyciela zagadnieniami, które mogą wykraczać poza program (forma i czas realizacji wskazane przez nauczyciela, możliwość konsultacji z nauczycielem),
  2. indywidualizacja nauki na lekcjach (referaty, asystentura, rozwiązywanie trudniejszych problemów w ramach opracowanego materiału, dodatkowe prace domowe i długoterminowe),
  3. realizacja zadań interdyscyplinarnych (prezentacje multimedialne, słowniczki tematyczne itp.),
  4. uczestnictwo w wydarzeniach pozaszkolnych (odczyty, seminaria, wystawy, koncerty, warsztaty, kółka),
  5. inne dopuszczalne formy to: konkursy szkolne i pozaszkolne, pokazy, przeglądy, prezentacje, zawody, turnieje, mecze.
 5. Baza informacji o uczniach zdolnych:
  1. odpowiedzialny nauczyciel przedmiotu i koordynator,
  2. informacje w bazie: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwisko nauczyciela danego przedmiotu,
  3. o fakcie wpisania ucznia na listę kandydatów do tytułu Ucznia Zdolnego
   i otrzymania tytułu informowani są: uczeń, rodzice ucznia (dyplom w przypadku otrzymania przez dziecko tytułu), dyrektor szkoły, wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń.
 6. Założenia szczegółowe:
  1. nauczyciele przedmiotu przekazują koordynatorowi informacje o sukcesach kandydata do tytułu Ucznia Zdolnego,
  2. koordynator uaktualnia bazę danych, promuje osiągniecia ucznia na terenie szkoły i poza nią
 7. Procedura otrzymania tytułu Ucznia Zdolnego dla uczniów klas I-III SP:
  1. uczniowie klas I-III SP otrzymują tytuł Ucznia Zdolnego na podstawie zebranych punktów przyznawanych przez nauczyciela przedmiotu w ciągu roku szkolnego,
  2. minimalna liczba punktów wymagana do zdobycia tytułu wynosi 30,
  3. punkty przynzawane są w skali od 1 do 3 za każdą formę aktywoności, gdzie:
   • 0 pkt – uczeń nie wykazał się żadną aktywnością w miesiącu,
   • 1 pkt – uczeń wywiązał się z zadania w stopniu niskim,
   • 2 pkt – uczeń wywiązał się z zadania w stopniu zadawalającym,
   • 3 pkt – uczeń wywiązał się z zadania w stopniu wysokim,
 8. podsumowaniem działalności Szkolnego Klubu Ucznia Zdolnego jest Szkolny Tydzień Ucznia Zdolnego, w trakcie którego uczeń prezentuje efekt rocznej pracy.
  1. Procedura otrzymania tytuły Ucznia Zdolnego dla uczniów klas IV-VIII:
  2. uczniowie klas IV-VIII otrzymują tytuł Ucznia Zdolnego na podstawie odrębnych kryteriów przygotowanych przez nauczycieli przedmiotów,
  3. uczniowie zobowiązują się do systematycznej pracy i dokumentowania swoich osiągnięć po uprzednim uzgodnieniem formy dokumentacji z nauczycielem danego przedmiotu,
  4. ostatecznym terminem dokumentowania przez ucznia działań jest ostatni dzień Tygodnia Ucznia Zdolnego,
  5. uczeń może uzyskiwać oceny cząstkowe z danego przedmiotu za udokumentowane działania podejmowane w ramach Szkolnego Klubu Ucznia Zdolnego,
  6. podsumowaniem działalności Szkolnego Klubu Ucznia Zdolnego jest Szkolny Tydzień Ucznia Zdolnego, w trakacie którego uczeń prezentuje efekt rocznej pracy.
 9. Uczeń, który nie wywiązał się z zadań wyznaczonych przez nauczyciela nie otrzymuje tytułu Ucznia Zdolnego.

                                                                                                     Koordynator: Justyna Wróbel

Wzór zobowiązania dla uczniów klas IV-VIII:

Zobowiązuję się do systematycznej pracy w ramach Szkolnego Klubu Ucznia Zdolnego
w roku szkolnym ………………………………… .

Jednocześnie zobowiązuję się do dokumentowania swoich osiągnięć w formie uzgodnionej
z nauczycielem.

Data i podpis ucznia.

Tytuł Ucznia Zdolnego w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali:

Tytuł Ucznia Zdolnego w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali:

Tytuł Ucznia Zdolnego w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali:

Kandydaci do tytułu Ucznia Zdolnego w roku szkolnym 2023/2024:

Skip to content