Spotkanie wigilijne kl. V a SP. Koordynator p. Rojek