Ta strona internetowa używa ciasteczek.
image  
 Strona Główna » Projekty UE » Z Nauką za Pan Brat - wyrównanie szans...
logo

P R O J E K T

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych
TEMAT: Z nauką za pan brat - wyrównywanie szans edukacyjnych.
Czas realizacji projektu: wrzesień 2011 - czerwiec 2013
Szacowana liczba uczniów objętych projektem: 80

       Projekt jest rezultatem realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Wsparcie działań szkoły w tym zakresie zapewnia projekt systemowy, przewidziany do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

       Celem działań podejmowanych w ramach projektu w latach 2010-2013 jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizacje procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I - III szkoły podstawowej. Ma on zostać zrealizowany poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno - wychowawczo -profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, a także poprzez zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

       "Nauczanie zindywidualizowane to edukacja nastawiona na każde dziecko. Edukacja ta w swoich założeniach opiera się na dwóch konstytutywnych elementach: diagnozie potencjału i potrzeb dziecka oraz na optymalnym dostosowaniu opieki i wsparcia. Dzięki poznaniu cech indywidualnych każdego ucznia, będzie można dostosować nauczanie właśnie do tych cech indywidualnych, a nie na oszacowanie średniej grupowej" - ta myśl M. Lorek stała się myślą przewodnią tego projektu.


Szczegółowy opis projektu - kliknij tutajwykonanie: Enterglobal.net