Ta strona internetowa używa ciasteczek.
image  
 Strona Główna » Projekty UE » Pracownie komputerowe dla szkół
logo

P R O J E K T

Pracownie komputerowe dla szkół.
TEMAT: Pracownia komputerowa Macintosch.
Realizacja / Zakup komputerów: kwiecień 2007.
Szacowana liczba uczniów objętych projektem: 200 osób.
Cele projektu:

Praktyczne możliwości realizacji Priorytetu 2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ("Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy") w polskim systemie edukacyjnym.

- Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie (zgodnie z celami wytyczonymi dla priorytetu 2 SPO RZL).
- Pomoc w rozwoju nowoczesnej struktury teleinformatycznej szkół i placówek oświatowych niezbędnej do:
o wspierania systematycznego procesu doskonalenia nauczycieli, którzy są częścią kadr nowoczesnej gospodarki,
o promocji ustawicznego kształcenia się uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej,
o wspierania realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej różnych przedmiotów,
o zwiększenia stosowania wizualizacji w procesie dydaktycznym poprzez dostarczenie mobilnego zestawu multimedialnego (komputer przenośny i wideoprojektor),
o upowszechniania różnych metod kształcenia na odległość,
o wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
o wspierania integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.


Nowa pracownia w naszej szkole - kliknij i zobacz!!!
wykonanie: Enterglobal.net